[Dutch] Platform Interceptie-Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) en Platform 13

UPDATE 2017-12-12: Besluit op WOB-verzoek informatie over het Platform Interceptie-Decryptie Siganaalanalyse (PIDS) (Rijksoverheid.nl)

In Nederland is rond de millenniumwisseling door de Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MICIV) — thans de Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (RIV) — een interdepartementaal bureau op het gebied van interceptie, decryptie en signaalanalyse georganiseerd: het Platform Interceptie-Decryptie en Signaalanalyse (PIDS). Het bestaat uit een Beleidsgroep, een Technologiegroep en een Stafbureau. Het PIDS ressorteert binnen MinVenJ onder de Directie Instrumentatie Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR-DIRR) c.q. de Justitiële Informatiedienst (JustID) aldaar (bron). Het MIVD-jaarverslag 2013 (.pdf) zegt het volgende over het PIDS:

Op het gebied van data- en telecommunicatie participeert de MIVD, namens het ministerie van Defensie in het Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) en het Platform 13. PIDS is een interdepartementaal samenwerkingsverband van een groot aantal actoren in zowel het opsporing- en veiligheidsdomein als de I&V-diensten. Het primaire doel is het gezamenlijk doen van wetenschappelijk technologisch onderzoek om instrumenten te ontwikkelen en toe te passen in de opsporingspraktijk of bij het vergaren van inlichtingen. Op het gebied van het oplossen van complexe zaken is dan ook sprake van een trapsgewijze inzet van de nationaal beschikbare capaciteit. Dit betekent dat de bij de MIVD beschikbare rekencapaciteit in voorkomend geval ook, conform Wiv2002, wordt ingezet voor de (operationele) opsporing door daartoe bevoegde diensten.

Vanuit PIDS is er deelname aan ETSI-standaardisatie op het gebied van Lawful Interception (ETSI TC LI). Dat is passend binnen het takenpakket (.pdf, 2010) van PIDS:

 • Het Stafbureau levert een bijdrage aan het aftap- & cryptobeleid en de uitwerking daarvan in nationale wet- en regelgeving dienaangaande ten behoeve van de PIDS-partners.
 • Het Stafbureau is het gezamenlijk aanspreekpunt voor de telecommunicatiemarktpartijen voor met name de operationele behoeftestelling vanuit de opsporings- en I&V-diensten.
 • Het Stafbureau vervult een ondersteunende en informatievoorzienende functie voor nationaal en internationaal overleg binnen het PIDS-werkveld.
 • Het Stafbureau heeft een beheerstaak voor het samenwerkingsverband voor de operationele interceptie- en cryptoproblematiek. Het Stafbureau adviseert de Beleidsgroep over de beleidsmatige en beheersmatige aangelegenheden, bereidt de besluitvorming door de Beleidsgroep voor en bewaakt de uitvoering van de besluitvorming. Tevens heeft het Stafbureau een signalerende functie vanuit de praktijk naar de Beleidsgroep en de afzonderlijke deelnemers van het PIDS.
 • Het Stafbureau coördineert beleidsondersteunend onderzoek op het gebied van interceptie, decryptie en signaalanalyse. Het bureau ontwikkelt de kaders voor onderzoeksplannen waarin de gezamenlijke onderzoeksbehoeften van de behoeftestellende organisaties zijn verdisconteerd.

Dit takenpakket is vastgesteld door het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN). In 2001 voerde PIDS de volgende activiteiten uit (zie onder het zevende item vermelding van ETSI):

 1. TNO-onderzoek. Dit is een inventariserend onderzoek naar de interceptie van moderne communicatietechnologieën.
 2. Stratix-onderzoek. Dit is een feasability studie naar de opzet van een conceptstructuur en een overdrachtsprotocol ten behoeve van de interceptie van het INTERNET. [NB: het Kamerstuk vermeldt “Statix”, dat moet “Stratix” zijn]
 3. Organiseren van bijeenkomsten van het Landelijk overleg Tapkamerbeheerders.
 4. Het voorbereiden van de vergaderingen van de Beleidsgroep PIDS.
 5. Meewerken aan het tot stand komen van het actieplan terreurbestrijding en veiligheid.
 6. Technische en beleidsmatige ondersteuning ten behoeven van het project Landelijke Interceptie Organisatie (LIO).
 7. Participatie in nationale en internationale overlegstructuren waaronder:
  • Europees standaardisatieoverleg (ETSI) Werkgroep Politiële samenwerking binnen de Europese Unie (PCWG). [=Europese Police Cooperation Working Group]
  • Project rechtmatige toegang van aanbieders van Versleutelingsdiensten (TTP).
  • Het Overleg Post en Telecommunicatie deelorgaan aftappen (OPTdaf).
  • Internationale Expertgroep (Standing technical Committee) International Law Enforcement Telecommunication Seminar (ILETS) Diverse overleggen met telecomaanbieders.

Verder blijkt uit weer een ander document (.pdf, 2004) dat PIDS in 2004 aan KPMG Information Risk Management heeft verzocht “een onderzoek [te verrichten] naar verschillende modellen voor het opslaan en bewaren van historische verkeersgegevens ten behoeve van opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland”. Het eindrapport staat hier (.pdf, 2004).

In dit andere document (.pdf, 2010) staat het volgende over PIDS:

De feitelijke bezetting van het bureau is 4.5 FTE, waarvan 4 vaste medewerkers van Justitie, aangevuld met een vertegenwoordiger van de MIVD die part-time gedetacheerd is. Voor concrete taken kan daarnaast een beroep worden gedaan op de capaciteit van AIVD en politie (KLPD). Dit is echter geen structurele capaciteit.

De periferie van het PIDS omvat onder meer politie/KLPD, het OM, de AIVD en MIVD:

PIDS

Zie hier (.pdf mirror) een MIVD-vacature voor een “Medewerker ontcijfering” voor de Afdeling SIGINT (AS), Bureau Onderzoek, Sectie Ontcijfering, waarin een verwijzing staat naar PIDS.

Naast het PIDS is er nog “Platform 13”, waarin overleg plaatsvindt tussen de overheid en enkele aanbieders van telecommunicatiediensten. Het getal 13 verwijst naar het betreffende hoofdstuk uit de Telecommunicatiewet waar de activiteit van het platform betrekking op heeft: onder meer overleg over de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten gerelateerd aan tappen. Het MIVD-jaarverslag zegt het volgende over Platform 13:

Defensie participeert ook in het overleg tussen overheidspartijen en een zestal aanbieders van telecommunicatiediensten, het zogenaamde Platform 13. Dit overleg vloeit voort uit hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet en de daaraan gerelateerde Vergoedingenregeling. Defensie benadert aanbieders nooit zelf voor het aansluiten van taps. Verzoeken van de KMAR worden door de landelijke eenheid van de Nationale Politie doorgezet aan de aanbieders. Verzoeken van de MIVD worden door de AIVD doorgezet. Ook in 2014 wordt het overleg tussen de overheidspartijen en de aanbieders voortgezet.

Politietaps worden aldus Agentschap Telecom aangeleverd aan de afdeling Interceptie en Sensing (I&S; 98 fte anno 2012) van de Landelijke Eenheid. De AIVD heeft een eigen tapkamer (mede namens de MIVD) en, naar we redelijk mogen aannemen, één of meer eigen ‘T1 handlers’ voor inkomend (internet)tapverkeer — uitgaande van de ETSI-specificatie Transport of Intercepted IP Traffic (TIIT) v1.2.0 (.pdf) zou het gaan om één of meer IP-adressen waar op TCP-poort 1904 wordt geluisterd naar inkomende TLS-gebaseerde, X.509-geauthenticeerde TIIT-verbindingen.

EOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *