Month: October 2017

[Dutch] Snippets: digitale thema’s, veiligheid en privacy in Regeerakkoord 2017-2021

Hieronder volgt een selectie van afspraken uit het Regeerakkoord 2017-2021 — Vertrouwen in de toekomst (VVD, CDA, D66 en CU) die betrekking hebben op digitale thema’s, veiligheid en privacy. Een tweet van Liza van Lonkhuyzen (NRC) doet me de volgende van de afspraken even apart uitlichten (vetmarkering is van mij):

“Voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III komt 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarbij zal slechts in een specifieke zaak hacksoftware worden ingekocht door opsporingsdiensten. Leveranciers van dergelijke software worden gescreend door de AIVD en verkopen niet aan dubieuze regimes. Statistieken over het gebruik van hacksoftware worden jaarlijks openbaar gemaakt. Bij de evaluatie van de wet na twee jaar wordt bezien in hoeverre deze regeling de effectiviteit van de wet ernstig aantast. In dat geval wordt alsnog de aanschaf van hacksoftware voor algemeen gebruik overwogen.”

De volledige selectie:

“1. 1 Justitie en veiligheid

[…]

Veiligheid

[…]

 • In het Team Internationale Misdrijven wordt extra geïnvesteerd. Dit kan worden gebruikt om expertise van buiten de politie aan te trekken, bijvoorbeeld personeel dat ervaring heeft met opsporing van internationale misdrijven, specifieke vreemde talen beheerst en digitale experts.
 • Er wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. De middelen worden onder andere ingezet voor de uitbreiding van personele capaciteit en ICT-voorzieningen en verdeeld over de departementen Veiligheid en Justitie (NCTV), Defensie (MIVD), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD), Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.
 • Er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld met onder meer standaarden voor Internet-of-things-apparaten, het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via software-aansprakelijkheid, het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (CCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency response teams (CERT) van alle sectoren, het stimuleren van cybersecurity-onderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne.
 • Voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III komt 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarbij zal slechts in een specifieke zaak hacksoftware worden ingekocht door opsporingsdiensten. Leveranciers van dergelijke software worden gescreend door de AIVD en verkopen niet aan dubieuze regimes. Statistieken over het gebruik van hacksoftware worden jaarlijks openbaar gemaakt. Bij de evaluatie van de wet na twee jaar wordt bezien in hoeverre deze regeling de effectiviteit van de wet ernstig aantast. In dat geval wordt alsnog de aanschaf van hacksoftware voor algemeen gebruik overwogen.
 • Terrorismebestrijding vergt onverminderde aandacht. De rapportages omtrent het dreigingsbeeld tonen aan dat ook in de komende periode op alle borden tegelijk zal moeten worden geschaakt. Voor preventie en de-radicalisering betekent dit dat moet worden bezien welke aanpak het meest effectief is en hoe “best practices” kunnen worden gedeeld en uitgevoerd. Ook moet alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat aan “haatpredikers” een podium wordt geboden. Daarnaast blijven ook repressieve maatregelen noodzakelijk, waarbij telkens kritisch afgewogen moet worden in welke mate de privacy en overige vrijheden worden ingeperkt. Voor contraterrorisme is 13 miljoen euro extra per jaar beschikbaar.
 • Van (potentiële) terugkeerders gaat een bijzondere dreiging uit, gelet op hetgeen zij hebben meegemaakt en waaraan zij mogelijk zelfs hebben deelgenomen. Omdat de bewijsvoering in dezen bijzonder moeilijk is, zal worden bezien of en hoe de samenwerking met onafhankelijke internationale organisaties (die zich bezighouden met het verzamelen van bewijzen) kan worden bevorderd. Zorgvuldige bewijsvergaring kost tijd, gedurende welke het risicovol geacht wordt dat terugkeerders zich vrijelijk kunnen bewegen in onze samenleving. Daarom wordt wetgeving tot stand gebracht op basis waarvan terugkeerders gedurende langere tijd in voorlopige hechtenis gehouden kunnen worden, waarbij de rechter kritisch kan blijven toetsen of daartoe (nog) aanleiding bestaat. Deze wetgeving omvat verder de strafbaarstelling van opzettelijk verblijf zonder toestemming in een onder controle van een terroristische organisatie staand gebied en verruiming van de mogelijkheid van DNA-onderzoek bij een verdenking van een terroristisch misdrijf.
 • In de EU zet Nederland in op een veel strengere aanpak van jihadisme.
 • Beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social media of door de financiering van organisaties in Nederland is onwenselijk. Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe zullen deze geldstromen meer transparant gemaakt worden. Wederkerigheid vormt hierbij een belangrijke toetssteen. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, zullen zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Er is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Informatie-uitwisseling beperkt zich tot partnerdiensten, tenzij de minister toestemming geeft voor uitwisseling met niet-partnerdiensten. Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn. Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. De evaluatie, waarbij aan dit punt bijzonder belang zal worden toegekend, wordt vervroegd uitgevoerd door een onafhankelijke commissie en zal in ieder geval niet later beginnen dan twee jaar na inwerkingtreding. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, zal het kabinet voorstellen additionele waarborgen in de wet op te nemen en het toezicht hierop te versterken.

[…]

Berechting, straffen en maatregelen

[…]

 • Er wordt ingezet op het beschermen van de privacy van burgers onderling. Het verspreiden van wraakporno grijpt diep in de persoonlijke levenssfeer in en wordt als een zelfstandig delict strafbaar gesteld.

[…]

2.4 Economie, innovatiebeleid en vestigingsklimaat

Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers

[…]

 • Vitale sectoren krijgen specifieke bescherming. Na zorgvuldige analyse van risico’s voor nationale veiligheid kunnen aangewezen bedrijven uit vitale sectoren alleen met actieve goedkeuring worden overgenomen, zo nodig onder voorwaarden, of beschermd worden door het vastleggen van de andere, juiste waarborgen. Onderzocht wordt of naast de bestaande lijst vitale sectoren ook voor landbouwgronden en bepaalde regionale infrastructurele werken dit beschermingsregime noodzakelijk is. Indien nodig worden er maatregelen genomen.

[…]

4.2 Defensie

[…]

 • Het kabinet formuleert een veiligheidsstrategie waarin binnen- en buitenlandse dreigingen, waaronder terrorisme, het hoofd worden geboden en die de huidige Internationale Veiligheidsstrategie vervangt. Ook actualiseert het kabinet periodiek de Defensienota waarbij zij rekening houdt met het planningsproces van NAVO en EU en de strategische keuzes van belangrijke bondgenoten. De Defensienota zal leidend zijn voor langetermijn-besluitvorming over de aanschaf en noodzaak van grote wapensystemen. Om de flexibiliteit en inzetgereedheid van de krijgsmacht te vergroten wordt het concept van de adaptieve krijgsmacht in de komende kabinetsperiode concreet uitgewerkt.

[…]

 • Nederland dient te beschikken over een krijgsmacht die opgewassen is tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daartoe investeert het kabinet in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland vanuit zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid.”

 

EOF

Vacancies for chair person & members of Toetsingcommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), the ex-ante oversight committee established per the new Dutch spy law (Wiv20xx)

On 4 October 2017 a job advertisement appeared in NRC Handelsblad for a chair person & members of the “Toetsingcommissie Inzet Bevoegdheden” (TIB), the additional oversight committee established per the new Dutch spy law (Wiv20xx) that will perform binding ex-ante oversight on exercise of powers. PrivacyNieuws.nl (@PrivacyNleuws) published a picture (.gif) of the ad, which OCR’s back to the following text (in Dutch; OCR errors corrected):

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

In de nieuwe Wet op de inlichtngen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is voorzien in het instellen van een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Deze commissie is een onafhankelijke commissie belast met met vooraf toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot met inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend. Er is een initiatief voor een raadgevend referendum over de Wiv 2017. De regering en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hoewel zich bewust van dit initiatief, hechten eraan dat reeds thans met de werving wordt begonnen voor:

een voorzitter en leden voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (m/v)

Functie-eisen
Ten minste twee van de drie leden, onder wie de voorzitter, dienen ten minste zes jaar de functie van rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de rechterlijke organisatie te hebben vervuld, dan wel ten minste zes jaar als lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als lid belast met rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of als lid belast met rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep werkzaam te zijn geweest. Het derde lid beschikt bij voorkeur over een relevante technische deskundigheid en/of inzicht in veiligheidsrisico’s. Werkervaring als rechter-commissaris in strafzaken strekt tot aanbeveling.

Voor het vervullen van de functie is verder van belang dat de !eden over de Nederlandse nationaliteit beschikken, gezaghebbend zijn en publiekelijk vertrouwen genieten, beschikken over relevante kennis van of ervaring met het terrein van de AIVD en MIVD, alsmede een bewezen vermogen hebben om snel een oordeel te vormen in de complexe afweging van publieke belangen en de bescherming van privebelangen en individuele rechten.

De voorzitter onderhoudt de externe contacten van de TlB met de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie, alsmede de directeur-generaal van de AIVD, de directeur van de MIVD en de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De werkverdeling tussen de voorzitter, de overige !eden en het secretariaat van de TIB wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een Reglement van Orde.

Arbeidsvoorwaarden
Het beoogde tijdstip van aantreden is 1 januari 2018. De benoeming van de voorzitter betreft in principe een benoeming voor 20 uren per week en voor de overige twee !eden een benoeming voor 12 uren per week. Het aantal uren van de betrekking kan worden aangepast indien de werkzaamheden dat vergen. Alle drie de benoemingen gelden voor de termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een periode van zes jaar. Het salaris van de voorzitter is gelijk aan het maximum van salarisschaal 19 van bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Het salaris van de leden is gelijk aan het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Op grond van artikel 100 van de Wiv 2017 kan iemand lid van de TlB zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt.

Wervings- en benoemingsprocedure
De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten per vacature. Voor de benoeming van de voorzitter en !eden van de TIB wordt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal per vacature een voordracht van ten minste drie personen gedaan waaruit de betrokken ministers een keuze maken. De functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de functies kunt u inwinnen bij de plaatsvervangend coördinator voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de heer mr. H.C.D. Korvinus, telefoon 070 – 356 41 80.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 20 oktober 2017 richten aan:

Vice-president Raad van State
Mr. J.RH. Donner
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

EOF