Vacancies for chair person & members of Toetsingcommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), the ex-ante oversight committee established per the new Dutch spy law (Wiv20xx)

On 4 October 2017 a job advertisement appeared in NRC Handelsblad for a chair person & members of the “Toetsingcommissie Inzet Bevoegdheden” (TIB), the additional oversight committee established per the new Dutch spy law (Wiv20xx) that will perform binding ex-ante oversight on exercise of powers. PrivacyNieuws.nl (@PrivacyNleuws) published a picture (.gif) of the ad, which OCR’s back to the following text (in Dutch; OCR errors corrected):

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

In de nieuwe Wet op de inlichtngen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is voorzien in het instellen van een Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Deze commissie is een onafhankelijke commissie belast met met vooraf toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot met inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend. Er is een initiatief voor een raadgevend referendum over de Wiv 2017. De regering en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hoewel zich bewust van dit initiatief, hechten eraan dat reeds thans met de werving wordt begonnen voor:

een voorzitter en leden voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (m/v)

Functie-eisen
Ten minste twee van de drie leden, onder wie de voorzitter, dienen ten minste zes jaar de functie van rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de rechterlijke organisatie te hebben vervuld, dan wel ten minste zes jaar als lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als lid belast met rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of als lid belast met rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep werkzaam te zijn geweest. Het derde lid beschikt bij voorkeur over een relevante technische deskundigheid en/of inzicht in veiligheidsrisico’s. Werkervaring als rechter-commissaris in strafzaken strekt tot aanbeveling.

Voor het vervullen van de functie is verder van belang dat de !eden over de Nederlandse nationaliteit beschikken, gezaghebbend zijn en publiekelijk vertrouwen genieten, beschikken over relevante kennis van of ervaring met het terrein van de AIVD en MIVD, alsmede een bewezen vermogen hebben om snel een oordeel te vormen in de complexe afweging van publieke belangen en de bescherming van privebelangen en individuele rechten.

De voorzitter onderhoudt de externe contacten van de TlB met de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie, alsmede de directeur-generaal van de AIVD, de directeur van de MIVD en de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De werkverdeling tussen de voorzitter, de overige !eden en het secretariaat van de TIB wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een Reglement van Orde.

Arbeidsvoorwaarden
Het beoogde tijdstip van aantreden is 1 januari 2018. De benoeming van de voorzitter betreft in principe een benoeming voor 20 uren per week en voor de overige twee !eden een benoeming voor 12 uren per week. Het aantal uren van de betrekking kan worden aangepast indien de werkzaamheden dat vergen. Alle drie de benoemingen gelden voor de termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een periode van zes jaar. Het salaris van de voorzitter is gelijk aan het maximum van salarisschaal 19 van bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Het salaris van de leden is gelijk aan het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Op grond van artikel 100 van de Wiv 2017 kan iemand lid van de TlB zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt.

Wervings- en benoemingsprocedure
De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten per vacature. Voor de benoeming van de voorzitter en !eden van de TIB wordt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal per vacature een voordracht van ten minste drie personen gedaan waaruit de betrokken ministers een keuze maken. De functies zijn aangewezen als vertrouwensfuncties. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de functies kunt u inwinnen bij de plaatsvervangend coördinator voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de heer mr. H.C.D. Korvinus, telefoon 070 – 356 41 80.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 20 oktober 2017 richten aan:

Vice-president Raad van State
Mr. J.RH. Donner
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

EOF