[Dutch] Kabinetsstandpunt over encryptie — daar is ie dan

UPDATE 2016-01-20: staatssecretaris Dijkhoff stelde vandaag tijdens het AO over cybersecurity: “(…) Ik kom op het encryptiestandpunt. Dat is naar de Kamer gestuurd. De meeste vragen kwamen, samengevat, neer op de vraag of wij wat daarin stond, echt menen. Mijn antwoord is: ja, dat menen we echt. (…)” (bron).

UPDATE 2016-01-04: en daar is ie: het kabinetsstandpunt encryptie. TL;DR: “Derhalve is het kabinet van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland.”.

UPDATE 2015-12-15: post van Bits of Freedom: Hoogwaardige encryptie essentieel voor vrijheid en economie

Minister Van der Steur stelt in de uitstelbrief van 23 november over de beloofde toezending van kabinetsstandpunt op het gebied van encryptie dat ernaar wordt gestreefd dat standpunt nog dit jaar aan de Tweede Kamer toe te sturen:

“Op 8 oktober jl. tijdens het AO JBZ heb ik u toegezegd te komen met een kabinetsstandpunt op het gebied van encryptie. Het afronden van dit standpunt blijkt meer tijd te vergen dan de maand die ik had voorzien. De complexiteit van het vraagstuk, de dilemma’s en de afstemming die hiermee samenhangt vragen een zorgvuldige behandeling en weging.

Wij streven ernaar u voor het einde van dit jaar het kabinetsstandpunt toe te sturen.

Hiermee zal tevens aan de toezegging worden voldaan van de Minister van Economische Zaken, gedaan tijdens het AO Telecomraad op 10 juni jl., om te komen met een gezamenlijke notitie over de dilemma’s rondom encryptie (Kamerstuk 21 501-33, nr. 552).”

Dat een kabinetsstandpunt over encryptie wordt vastgesteld volgt op de agendering van het onderwerp tijdens de informele JBZ-Raad in Riga op 31 januari 2015, waar EU-contraterrorismecoördinator Gilles de Kerchove dit onder de aandacht van lidstaten heeft gebracht. Diens precieze woorden staan hier (.pdf) op p.10 onder ” f) Encryption/interception”:

Since the Snowden revelations, internet and telecommunications companies have started to use often de-centralized encryption which increasingly makes lawful interception by the relevant national authorities technically difficult or even impossible. The Commission should be invited to explore rules obliging internet and telecommunications companies operating in the EU to provide under certain conditions as set out in the relevant national laws and in full compliance with fundamental rights access of the relevant national authorities to communications (i.e. share encryption keys).

Hoewel in de geannoteerde agenda (.pdf) voor de JBZ-Raad van 8 & 9 oktober 2015 niet werd gerefereerd aan encryptie, gebeurde dat wél in de begeleidende brief:

Naar aanleiding van het verslag van de op 9 en 10 juli 2015 gehouden informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van uw Kamer verzocht om nader te worden geïnformeerd over wat wordt bedoeld met het in dat verslag genoemde probleem van encryptie.

Het gaat hier om encryptie van data, gebruikt en/of aangeboden door de industrie, over internet en in telecommunicatie. Die encryptie belemmert het werk van politie en diensten om gelegitimeerde toegang te krijgen tot communicatie van terroristen. Tijdens de informele JBZ-Raad in Riga op 29 en 30 januari 2015 is dit probleem nadrukkelijk door de EU-contraterrorisme coördinator onder de aandacht gebracht van de lidstaten.

Volgens het verslag van het algemeen overleg op 7 oktober 2015 van de vaste cie-V&J en de vaste cie-Europese Zaken met minister Van der Steur stelde mevrouw Berndsen-Jansen (D66) hierover het volgende:

(…) In een begeleidend briefje bij de geannoteerde agenda schrijft de minister dat encryptie van data, gebruikt en/of aangeboden door de industrie, over internet en in telecomcommunicatie het werk van politie en diensten belemmert om gelegitimeerde toegang te krijgen tot communicatie van terroristen. Dat heeft de aandacht van mijn fractie getrokken, want wat bedoelt de minister hier nu eigenlijk te zeggen? Bedoelt hij dat alle encryptie een achterdeur moet hebben voor politie en justitie? Is dat niet een herhaling van de discussie over de bewaarplicht telecomgegevens? Is het verder een nadrukkelijk thema op de cybersecurityconferentie die Nederland tijdens het voorzitterschap zal organiseren?

Daarop antwoordde minister Van der Steur:

(…) encryptie: is dat onderdeel van de cyberconferentie of een speerpunt tijdens het Nederlands voorzitterschap? Het onderwerp van de encryptie zal niet op de agenda van de cyberconferentie staan en is geen speerpunt van het kabinet en het voorzitterschap. Nationaal hebben we namelijk nog geen standpunt ingenomen over encryptie. Het is wel duidelijk dat de georganiseerde misdaad en terroristen in toenemende mate gebruikmaken van encryptie. Dat is een actueel probleem voor politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het debat daarover gaan we binnenkort voeren, maar er is nog geen kabinetsstandpunt over geformuleerd.

We kijken met belangstelling uit naar het standpunt van het Nederlandse kabinet — met in het achterhoofd:

  1. het concept-wetsvoorstel voor de Wiv20xx, waarin onder meer de reikwijdte van bestaande ontsleutelplichten wordt uitgebreid naar (nader te bepalen) “aanbieders van een communicatiedienst” (internetproviders, hosting-/cloudproviders, etc.), en:
  2. het nog te verschijnen concept-wetsvoorstel voor de wet bestrijding cybercrime, met ontsleutelplicht voor personen die worden verdachten van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is (grofweg: feiten waar 4 jaar celstraf op staat)
  3. ontwikkelingen inzake Europese privacywetgeving (waarbij de JBZ-Raad overigens betrokken is).

Op 9 december 2015 vindt een algemeen overleg van de vaste cie-V&J plaats over terrorismebestrijding. Leestip voor de tussentijd: Who’s right on crypto: An American prosecutor or a Lebanese coder? (el Reg, 24 november 2015).

EOF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *